Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"
Reposted fromnowhere-girl nowhere-girl viastonerr stonerr
5333 d6a5 500

breathtakingdestinations:

Trsteno - Croatia (by Jan Stefka

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
2552 3e4a
sea & space
Reposted fromstonerr stonerr
4288 de11
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Reposted frombluuu bluuu
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
8491 310c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvincible invincible
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viabrianmay brianmay
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viabrianmay brianmay
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl