Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted frombluuu bluuu
6198 463a 500
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
2185 9be1 500
Reposted fromzciach zciach viaMrWasp MrWasp
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
6939 6828 500
sojusz
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viapolishzupe polishzupe
3096 f0ca 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viaslova slova
4404 bcd4 500
Reposted frombrumous brumous viaagp agp
4434 83fb 500
4708 151d 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
8565 6eac 500
Reposted fromGr3nd3l Gr3nd3l viaohgodwhy ohgodwhy
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
mazzelloplots the most adorable dorks
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viadivi divi
1528 e84c 500
Reposted fromxawery xawery viafotofob fotofob
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viazyta zyta
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaohsoquiet ohsoquiet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl