Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaPoranny Poranny
Reposted frombluuu bluuu
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamiejmniej miejmniej
0083 1a94 500
Paros, Greece
Reposted fromsavatage savatage viamiejmniej miejmniej
0076 7b13 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaczarny czarny
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
2950 31ac
Reposted from0 0 viamiejmniej miejmniej
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
Reposted fromfirewalkwithme firewalkwithme viastonerr stonerr

out

Reposted fromredhot redhot viasarazation sarazation
6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
6834 d598 500

zacheway:

Shared joy is doubled joy. #thewayfam

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
Reposted frombluuu bluuu
9574 0978 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
2043 9c20
Reposted fromsarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl