Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7557 a983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

janemba:

*listens to an album for the first time and enters a new era in my life*

Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted frombluuu bluuu
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viaPoranny Poranny
7557 a983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

janemba:

*listens to an album for the first time and enters a new era in my life*

Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted frombluuu bluuu
7557 a983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

janemba:

*listens to an album for the first time and enters a new era in my life*

Reposted fromLittleJack LittleJack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl