Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromsmoo smoo viaHypothermia Hypothermia
8784 3c0b

fashion-runways:

VALENTINO Pre-Fall 2015 – Galaxy details

Reposted fromerial erial viastonerr stonerr
2188 5242 500
0032 491d 500
Reposted fromkyte kyte viasleeplessnight sleeplessnight
5614 34ca 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaancyk ancyk
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viamiejmniej miejmniej
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMountainGirl MountainGirl
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaMountainGirl MountainGirl
Reposted frombluuu bluuu
7557 a983 500
Reposted fromLittleJack LittleJack

janemba:

*listens to an album for the first time and enters a new era in my life*

Reposted fromLittleJack LittleJack
Reposted frombluuu bluuu
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl